adatok

 
1.1.1. Hivatal elérhetősége
 
SZÁSZVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
székhely: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
telefon: 72/589-000;  30/398-9204;
e-mail: jegyzo.szaszph@gmail.com 
web: www.szaszvar.hu
 
1.1.1. Önkormányzat elérhetősége
 
SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
székhely: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
telefon: 72/589-000;  30/398-9204;
e-mail: szaszph@bonet.com 
web: www.szaszvar.hu
 
1.1.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek, azok feladatai
 
szmsz.pdf, melleklet.doc, fuggelek.doc
 
1.1.3. Jegyző
 
Sebők Szilvia
telefon: 72/589-000;  30/398-9204;
e-mail: jegyzo.szaszph@gmail.com
 
1.1.3. Polgármester
 
Vidák Krisztina
telefon: 72/589-000;  30/398-9204;
e-mail: szaszph@gmail.com 
 
1.1.3. Alpolgármester
 
Réder Péter
Telefon.: 72/589-000
e-mail: rederpetergabor@gmail.com
 
1.1.4. Képviselő-testület tagjai
 
Vidák Krisztina (Polgármester)
Réder Péter (Alpolgármester)
dr. Andrási Friderika
Hang Csaba
Kiss Lóránd 
Bányai Barna
Juhász Attila
 
1.1.4. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Bányai Barna
Juhász Attila
Szokoly Zsuzsanna
 
1.2. FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
tel.: 72/589-000;  30/398-9204
e-mail: jegyzo.szaszph@gmail.com
Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
7349 Szászvár, Szent István utca 23.
Óvodavezető: Dobó Dóra
Telefon:+36 72 671 546
E-mail:szaszvarovoda@gmail.com
Háziorvos
Dr. Horváth László
7349 Szászvár, Rózsadomb u. 1.
Háziorvosi rendelő: 06-72/589-004
Gyermekorvos
Dr. Andrási Friderika
7349 Szászvár, Arany János u 30.
Elérhetőség : 06-72/389-021
Védőnői Szolgálat
Makrainé Tucsek Brigitta
30/313-49-16
Labor
Elérhetőség: 06-72/589-044
Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szászvár Mikro - Körzet – Központ
7349 Szászvár, Bányász tér 1.
Tel: 72/389-163
Házi Segítség Nyújtás
7349 Szászvár, Bányász tér 1.
Telefon: 30/8712433
Bóbita Bölcsőde Szászvár
Cím: Szászvár, Szent István utca 49
Tel.: 72/672-450
Vezető: Endrődi-Kolip Heléna
Szent István Közösségi Ház
7349 Szászvár, Szent István utca 33.
72/ 389-036; 30/547-86-44
szikh15@gmail.com
 1.5. LAPOK
 
SZÁSZVÁRI HÍREK
Szászvár Nagyközség Önkormányzatának ingyenes lapja,
megjelenik: negyedévente
Felelős kiadó: Vidák Krisztina polgármester
Szerkesztés: Szokoly Károly
Készül: Rotari Nyomda Komló
 
 1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK
 
Baranya Megyei Kormányhivatal
Vezető: Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
 
Cím: 7621 Pécs, Kossuth tér 1.
Telefonszám: (06 72) 507 000

A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE

Szervre vonatkozó jogszabályok

évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
évi CXCV. törvény az államháztartásról
évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2.10. KÖZZÉTÉTELI LISTA

Itt tekintheti meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi lista adatait. 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista nincs, tekintettel arra, hogy a közfeladatot ellátó szervre vonatkozóan jogszabály különös közzétételi listát nem határoz meg, a képviselő-testület pedig nem döntött egyedi közzétételi lista megalkotásáról.

 Tájékoztató a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Szászvár Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Személyesen a Szászvár Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (7349 Szászvár, Május 1. tér 1.). Ügyfélfogadás

Írásban a Szászvár Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán (7349 Szászvár, Május 1. tér 1.) postai címén.

Elektronikusan az szaszvarszaszvar@gmail.com címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

A Hivatal a részére előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények kielégítéséről a jegyző által kijelölt személy útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről Hivatal értesíti.

A Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb az írásos igény beérkezésétől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül a Hivatal írásban vagy - amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve - elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére a Hivatal előre közli.

Jogorvoslat:
A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő a Komlói Járásbírósághoz ( 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2, ) fordulhat.

A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell a Hivatal ellen megindítani.