Tűzgyújtási tilalom!

Szászvár Nagyközség  Önkormányzati Képviselőtestületének

17/2004./XI.12./ sz. rendelete

a környezetvédelem helyi  szabályairól

- módosításokkal egységes szerkezetben -

Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a település tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében - az alábbi rendeletet alkotja:

Avar és kisebb ágak, gallyak kivételével hulladékot közterületen, illetve magántulajdonban lévő ingatlan területén elégetni tilos.

Az avar és kisebb ágak, gallyak égetése magánterületen – ünnepnapok kivételével - hétfőnként 8- és 20 óra, továbbá csütörtökönként 16- és 20 óra közötti időszakokban megengedett.

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Rendelet teljes tartalma, egységes szerkezetben -->