Intézményvezető állás

Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szászvári Hársvirág Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01.-2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7349 Szászvár, Szent István utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény vezetése; Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői

irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

(továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az

intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a

pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú

gyerekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett

a munkáltatói jogkör gyakorlása. A közétkeztetéssel (tálalókonyha, élelmezéshez

kapcsolódó adatszolgáltatás) kapcsolatos intézményvezetői feladatok ellátása. Döntés

az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály

nem utal más szerv hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű

nyelvtudás,

• intézményvezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• cslekvőképesség

• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól

való eltiltás hatálya alatt,

• magyar állampolgárság;

• Szakmai program;

• Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat az

elbírálásban résztvevők az elbíráláshoz szükséges mértékig és ideig

jogszabály szerint kezelhetik.

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, mentorpedagógus,

• pedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

• További felsőfokú szakképesítés;

• Módszertani szakképesítés;

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű Kiváló szintű szakmai tudás, jó csapatmunka, jó vezetői készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• erkölcsi bizonyítvány;

• Szakmai program;

• Szakmai gyakorlat / vezetői tapasztalat igazolása;

• Képzettséget igazoló bizonyítványok másolata;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalontai András nyújt, a

0036305805065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szászvári Óvoda Intézményfenntartó Társulás

címére történő megküldésével (7349 Szászvár, Május 1 tér 1. ). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

Sz/1041-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

és

• Elektronikus úton szaszjegyzo@bonet.hu részére a szaszjegyzo@bonet.hu Email

címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben

meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról a fenntartó

társulási tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 13.

• www.szaszvar.hu - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szaszvar.hu honlapon

szerezhet.